Preoperative evaluation of the segmental artery by three-dimensional image reconstruction vs. thin-section multi-detector computed tomography

Zihan Cui, Cheng Ding, Chang Li, Xinyu Song, Jun Chen, Tengfei Chen, Chun Xu, Jun Zhao