Mediastinoscopy-assisted transhiatal esophagectomy versus thoraco-laparoscopic esophagectomy for esophageal cancer: a single-center initial experience

Wenyi Liu, Xiaotong Guo, Hongbo Zhao, Xin Yu, Chunguang Wang, Longde Du, Feng Wang, Juwei Mu