Trans-catheter closure of aortic anastomosis leak after aortic replacement: classifications and techniques

Wenhui Wu, Yutong Ke, Honglei Zhao, Lianjun Huang, Junzhou Pu