Fluorescence navigation with indocyanine green for identification of intersegmental planes using a photodynamic eye camera

Kazuhito Funai, Akikazu Kawase, Kei Shimizu, Keigo Sekihara, Takashi Yamashita, Norihiko Shiiya