Pulmonary valve replacement in primary repair of tetralogy of Fallot in adult patients

Huan Liu, Shun Liu, Anthony Zaki, Xiuwen Wang, Kai Zhu, Yuntao Lu, Ye Yang, Rafi Hamidi, Lai Wei, Chunsheng Wang