Risk factors for venous thromboembolism and evaluation of the modified Caprini score in patients undergoing lung resection

Songping Cui, Shuo Chen, Hui Li, Lihui Ke, Yi Liu, Ruiheng Jiang, Bin Hu, Tong Li, Yang Wang, Jinbai Miao, Wenqian Zhang