Prevalence of respiratory diseases in relation to smoking rate in adults living in four Chinese cities: a comparison between 2017– 2018 and 1993–1996

Meilin Yan, Jicheng Gong, Qin Liu, Wenyan Li, Xiaoli Duan, Suzhen Cao, Sai Li, Lingyan He, Zixuan Yin, Weiwei Lin, Junfeng Jim Zhang