Methods for assessing cough sensitivity

Yonglin Mai, Liman Fang, Shuxin Zhong, S. Dushinka Shaniya Helen de Silva, Ruchong Chen, Kefang Lai