Pectus excavatum requiring temporary pacemaker implantation before Nuss procedure: a case report

Gebang Wang, Zhanwu Yu, Chenlei Zhang, Hongyun Zang, Lorenzo Monti, Jin Yong Jeong, Ralph A. Schmid, Hans K. Pilegaard, Hongxu Liu