Risk factors of postoperative recurrence and potential candidate of adjuvant radiotherapy in lung adenosquamous carcinoma

Jianjiao Ni, Zhiqin Zheng, Juan Li, Yuan Li, Min Fan, Liang Liu