Comparison of different surgical approaches for anterior mediastinal tumor

Yong Mao, Yuting Lan, Fei Cui, Hongsheng Deng, Yaoliang Zhang, Xi Wu, Wenhua Liang, Jun Liu, Hengrui Liang, Jianxing He