The global COVID-19 pandemic at a crossroads: relevant countermeasures and ways ahead

Yimin Zhou, Jun Li, Zuguo Chen, Qingsong Luo, Xiangdong Wu, Lingjian Ye, Haiyang Ni, Chunnan Fei