Genomic alterations of whole exome sequencing in esophageal squamous cell carcinoma before and after radiotherapy

Guixiang Weng, Wei Zhao, Yanwei Yin, Suzhen Wang, Lei Du, Ning Liu, Dianbin Mu, Qingxi Yu, Shuanghu Yuan