Quantitative assessment of pulmonary function in lymphangioleiomyomatosis patients using high-resolution computed tomography and pulmonary function tests

Zhiwen Ni, Thomas S. C. Ng, Jie Liu, Suidan Huang, Xiaoling Li, Xiaoyin Xu, Huai Chen