Transcervical minimally invasive esophagectomy: hemodynamic study on an animal model

Xiaosang Chen, Shuanggen Xue, Jun Xu, Ming Zhong, Xiaochuan Liu, Guangyi Lin, Yaxing Shen, Lijie Tan