Association of stress hyperglycemia ratio with intracoronary thrombus burden in diabetic patients with ST-segment elevation myocardial infarction

Jiapeng Chu, Jiani Tang, Yan Lai, Yanhua Gao, Zi Ye, Chunyu Guan, Keke Ding, Yian Yao, Fei Chen, Xuebo Liu