Comparison of clinical characteristics between patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) who retested RT-PCR positive versus negative: a retrospective study of data from Nanjing

Yuan Liu, Ning Ding, Shixiang Zhou, Chen Chen, Shan Huang, Yanling Lv, Damin Jiao, Yishan Zheng, Zhiliang Hu, Chuanjun Xu, Wei Chen, Hui Dai, Wenkui Sun, Cong Cheng, Ru Lv, Jian Cheng, Zi Ye, Zhengjie Li, Yongxiang Yi, Hongxia Wei