AB 31. Solitary fibrous tumor (SFT) of the lung: review of five cases

Aggeliki Baliaka, Fotis Iordanidis, Stavros Tryfon, Nikoleta Pastelli, Leonidas Sakkas

Article Options

Download Citation