Publish Ahead of Print

Technical Note


Review Article


Original Article


Case Report


Guideline

The Society for Translational Medicine: the assessment and prevention of venous thromboembolism after lung cancer surgery
Hui Li, Gening Jiang, Servet Bölükbas, Chun Chen, Haiquan Chen, Keneng Chen, Jun Chen, Xiangli Cui, Wentao Fang, Shugeng Gao, Sebastien Gilbert, Jianhua Fu, Xiangning Fu, Yasuhiro Hida, Shanqing Li, Xiaofei Li, Yin Li, Hecheng Li, Yongjun Li, Deruo Liu, Lunxu Liu, Jianxing He, Jie He, Giuseppe Marulli, Hiroyuki Oizumi, Marc de Perrot, René Horsleben Petersen, Yaron Shargall, Alan Sihoe, Qunyou Tan, Qun Wang, Shun Xu, Mei Yang, Yuanhua Yang, Zhentao Yu, Lanjun Zhang, Xun Zhang, Heng Zhao, Xiuyi Zhi

Editorial


Surgical Technique


Erratum


JTD App

JTD App