Vol 10, Supplement 7 (April 18, 2018): Journal of Thoracic Disease (Early Detection and Diagnosis of Lung Cancer)

Original Article

Diagnostic performance of fluorine-18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the management of solitary pulmonary nodule: a meta-analysis
Duilio Divisi, Mirko Barone, Luca Bertolaccini, Gino Zaccagna, Francesca Gabriele, Roberto Crisci
Is a 5-mm diameter an appropriate cut-off value for the diagnosis of atypical adenomatous hyperplasia and adenocarcinoma in situ on chest computed tomography and pathological examination?
Xiaohuan Pan, Xinguan Yang, Jingxu Li, Xiao Dong, Jianxing He, Yubao Guan
Malignant solitary pulmonary nodules: assessment of mass growth rate and doubling time at follow-up CT
Jingxu Li, Tingting Xia, Xinguan Yang, Xiao Dong, Jiamin Liang, Nanshan Zhong, Yubao Guan
A new approach to predict lymph node metastasis in solid lung adenocarcinoma: a radiomics nomogram
Xinguan Yang, Xiaohuan Pan, Hui Liu, Dashan Gao, Jianxing He, Wenhua Liang, Yubao Guan
Comprehensive targeted super-deep next generation sequencing enhances differential diagnosis of solitary pulmonary nodules
Mingzhi Ye, Shiyong Li, Weizhe Huang, Chunli Wang, Liping Liu, Jun Liu, Jilong Liu, Hui Pan, Qiuhua Deng, Hailing Tang, Long Jiang, Weizhe Huang, Xi Chen, Di Shao, Zhiyu Peng, Renhua Wu, Jing Zhong, Zhe Wang, Xiaoping Zhang, Karsten Kristiansen, Jian Wang, Ye Yin, Mao Mao, Jianxing He, Wenhua Liang
Performance evaluation of detecting circulating tumor cells and tumor cells in bronchoalveolar lavage fluid in diagnosis of peripheral lung cancer
Chang-Hao Zhong, Da Tong, Zi-Qing Zhou, Zhu-Quan Su, Yu-Long Luo, Jia Xing, Ya-Li Bai, Su- Jie Guo, Shi-Yue Li
The role of liquid biopsy in predicting post-operative recurrence of non-small cell lung cancer
Hengrui Liang, Jianbin Huang, Bo Wang, Zhichao Liu, Jianxing He, Wenhua Liang

Review Article

Screening for early stage lung cancer and its correlation with lung nodule detection
Fangfei Qian, Wenjia Yang, Qunhui Chen, Xueyan Zhang, Baohui Han
Management pathways for solitary pulmonary nodules
Masaoki Ito, Yoshihiro Miyata, Morihito Okada
Deep learning aided decision support for pulmonary nodules diagnosing: a review
Yixin Yang, Xiaoyi Feng, Wenhao Chi, Zhengyang Li, Wenzhe Duan, Haiping Liu, Wenhua Liang, Wei Wang, Ping Chen, Jianxing He, Bo Liu
Liquid biopsy for early stage lung cancer
Wenhua Liang, Yi Zhao, Weizhe Huang, Hengrui Liang, Haikang Zeng, Jianxing He
Liquid biopsy for lung cancer early detection
Mariacarmela Santarpia, Alessia Liguori, Alessandro D'Aveni, Niki Karachaliou, Maria Gonzalez-Cao, Maria Grazia Daffinà, Chiara Lazzari, Giuseppe Altavilla, Rafael Rosell
Surgical treatment for early stage non-small cell lung cancer
Vignesh Raman, Chi-Fu Jeffrey Yang, John Z. Deng, Thomas A. D’Amico
Recent developments in minimally invasive surgery for biopsy of small pulmonary nodules
Long Jiang, Jianxing He

Disclosure:

The supplement “Early Detection and Diagnosis of Lung Cancer” was commissioned by the Editorial office, Journal of Thoracic Disease without any sponsorship or funding. Rafael Rosell and Wenhua Liang served as the unpaid Guest Editors for the supplement.